ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

นายธวัชชัย กรรณิการ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบโพล
ดี
ดีมาก
ดี    43.47
ดีมาก    56.53

การศึกษา


Copyright 2013 © - โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เลขที่ 109/1 หมู่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โทรศัพท์ : 02-5836696, 02-5833329