ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)


นายธวัชชัย กรรณิการ์

แบบฝึกการสร้างความคิดรวบยอด

http://file.uploadfile.biz/i/MEEVMEIIIMDZDN

ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์เรื่องการคูณ

http://file.uploadfile.biz/i/IVEVMEIIIMDIXD

 

โดยนางจันทร์แรม    วงษ์บุญ

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)