ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)


นายธวัชชัย กรรณิการ์

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เลขที่ 109/1 หมู่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

โทรศัพท์ : 02-5836696, 02-5833329