ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)


นายธวัชชัย กรรณิการ์


ระดับอนุบาล  1  

รับสมัคร 27 ก.พ. 60 ถึง  3 มี.ค. 60  (เวลา 09.00-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  *** กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีจับฉลาก 

คุณสมบัติ  - เด็กเกิด วันที่  17 พฤษภาคม  2555   -  วันที่  16  พฤษภาคม  2556 

               - อยู่ในเขตบริการ  หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่  5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

จับฉลาก  วันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา  09.00  น.

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2560 เวลา  09.00 น. - 16.30 น. ***ไม่มารายงานตัวถึอว่าสละสิทธิ์ 

มอบตัว วันทีี่  20  มีนาคม  2560 เวลา  09.00 น. - 16.30 น.

ระดับชั้น ป.1 

รับสมัคร 6 – 10  มี.ค. 60 (เวลา 09.00-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) *** กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีจับฉลาก 

คุณสมบัติ  - เด็กเกิด ปี พ.ศ.  2553   

               - อยู่ในเขตบริการ  หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่  5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

จับฉลาก  วันที่  19  มีนาคม  2560  เวลา  09.00  น.

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  19  มีนาคม  2560 เวลา  09.00 น. - 16.30 น.***ไม่มารายงานตัวถึอว่าสละสิทธิ์ 

มอบตัว วันทีี่  26  มีนาคม  2560 เวลา  09.00 น. - 16.30 น.

หลักฐานการสมัคร

1.สูติบัตรตัวจริงและสำเนา  

2.ทะเบียนบ้านและสำเนาของนักเรียน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง