ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)


นายธวัชชัย กรรณิการ์


 จะครอบคลุมในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี มีพื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก

     ต่อมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 พื้นที่เขาใหญ่ได้รับการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับสมญานามว่าเป็น " อุทยานมรดกของเอเซียน "